Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Положення про сектор з питань ЦЗ та ПО населення

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань цивільного захисту та

пожежної охорони населення

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.   Сектор з питань цивільного захисту та пожежної охорони населення  (далі - сектор) відповідно до статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” утворюється міською радою є структурним підрозділом виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної  територіальної громади , входить до його складу та забезпечує виконання покладених на нього завдань. підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові, керуючому справами виконкому.

1.2.   Сектор є підзвітним міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету та   одному із заступників міського голови згідно із встановленим розподілом обов’язків.

1.3.   Сектор у своїй діяльності керується  Конституцією України, Кодексу цивільного захисту населення, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами, нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, іншими  нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, Регламентом виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади, Статутом Полонської міської об’єднаної територіальної громади, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. З питань організації та методики ведення діловодства сектор керується постановою  Кабінету Міністрів України від 30.11.11 № 1242 «Про  затвердження Типової  інструкції з діловодства в   центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», Інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті Полонської міської ради.

Працівники сектору утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

На працівників сектору поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.6.  Положення про сектор затверджується сесією міської ради. Посадова інструкція начальника сектору погоджується керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, одним із заступників згідно розподілу обов’язків та затверджується міським головою, а посадові інструкції працівників Відділу розробляються завідуючим сектору , погоджується керуючим справами (секретарем) виконкому та затверджуються міським головою.

1.7. Припинення діяльності сектору здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України

1.8. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за рішенням міської ради.

 

II. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

2.1 Основними завданнями сектору є:

-  організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень  міського голови  з питань цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією;

 - забезпечення цивільного захисту та пожежної охорони населення на території Полонської міської об’єднаної територіальної громади та реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на території Полонської міської об’єднаної територіальної громади;

    - запобігання виникненню пожеж та мінімізація їх наслідків.

    -  невідкладне реагування на пожежі, надання допомоги у ліквідації наслідків НС, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах і територіях.

-  надає допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів;

- надає медичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров'я стані, на місці виникнення пожеж та НС;

- забезпечує постійну готовність до оперативного реагування на пожежі та надання допомоги у ліквідації наслідків НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду;

- розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист  населення  і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

- забезпечує оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в  доступній  для  осіб  з вадами зору та слуху формі;

- організовує  роботи  з  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій на

території   об’єднаної громади,   а   також   радіаційного,        хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

- здійснює координація заходів відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- приймає участь в організації та здійсненні евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення;

-  здійснює контроль   за      станом       навколишнього  природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

- розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування установ та організацій на території об’єднаної громади в особливий період, що належать до сфери їх управління;

- віднесення суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління міської ради, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку;

- створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення складення довідок про визнання особи, постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих осіб внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

- забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги;

- забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб та суб'єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання  та  реконструкції  фонду  захисних  споруд цивільного захисту;

- визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

- планування та організація роботи з дообладнання або спорудження

в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення;

- прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту  комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб'єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд;

- організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту;

- здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних

споруд цивільного захисту;

організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд

цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом

виконавчої влади, який  забезпечує  формування  та  реалізує  державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту;

- реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб'єктів господарювання комунальної форми власності;

- проведення       роботи       щодо          дотримання        громадянами правил пожежної безпеки;

- здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених цим Положенням та іншими законодавчими актами.

 

ІІІ. СЕКТОР МАЄ ПРАВО

 

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету Полонської міської ради  об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.2. Порушувати клопотання перед  міським головою щодо залучення до здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, а також фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади , комунальних підприємств,  інших установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань та організацій (за згодою).

3.3. Надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідації наслідків таких ситуацій.

3.4.   Користуватися в установленому порядку системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

3.5. Ініціювати наради, проводити семінари з питань, що належать до його  компетенції.

3.6. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами виконкому  міської ради об’єднаної територіальної громади , місцевими підрозділами територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРОМ

 

4.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.2.   Завідувач сектору:

4.2.1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє  створенню  належних  умов  праці  у  секторі.

4.2.2. Розробляє посадові інструкції працівників сектору та здійснює розподіл обов'язків.

4.2.3. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради.

4.2.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

4.2.5. Звітує перед міським головою про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

4.2.6. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції сектору, розробляє проекти відповідних рішень.

4.2.7. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Полонської

міської ради об’єднаної територіальної громади, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, за дорученням керівництва міської ради .

4.2.8. Готує проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень міської ради відповідно до покладених на сектор завдань , організовує контроль за їх виконанням.

4.2.9. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1. За невиконання чи неналежне виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями , недотримання вимог чинного законодавства, невиконання доручень керівництва завідуючий сектору і працівники сектору несуть дисциплінарну та іншу відповідальність  у порядку встановленому чинним законодавством.

5.2. Завідуючий сектору   у межах своїх повноважень, обов’язків, покладених на нього посадовою інструкцією та нормативно-правовими актами України, несе відповідальність за зберігання інформації з обмеженим доступом.    

5.3. За несвоєчасне, неналежне оформлення і складання документів, за недостовірність даних, що містяться у документах, відповідальність несуть працівники відділу, які склали і підписали ці документи.

5.4. Завідуючому сектору забороняється приймати до виконання та оформлення документи, які суперечать законодавству.

                                     

VI .  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

 

 6.1. Відділ працює в тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату виконавчого комітету міської ради, виконавчими органами ради,  суб’єктами господарювання та фізичними особами відповідно до завдань і обов’язків, передбачених даним Положенням.

Детальніше - Завантажити

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь