Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Відділ фінансів

Прийомні дні:

 


 

вівторок, четвер

п'ятниця


 

з 8 до 17.15 год.

з 8 до 16 год.

Обідня перерва
з 12:00 до 13:00

Начальник відділу - Котик Ірина Володимирівна

Головний спеціаліст - Норкіна Ганна Вікторівна

Головний спеціаліст - Полончук Наталя Миколаївна

Головний спеціаліст - Олійник Наталя Василівна

Головний спеціаліст - Тарасюк Наталя Миколаївна

тел. (03843) 2-05-32


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансів  виконавчого комітету  Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади

 

  1. Загальні положення

1.1.     Відділ фінансів виконавчого комітету Полонської міської ради (далі-відділ) є виконавчим органом Полонської міської ради, утворюється  міською радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відділ фінансів є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

   1.2. Відділ  у   своїй   діяльності   керується   Конституцією   України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови прийнятими у межах його компетенції, а також цим Положенням.

   1.3. Відділ є юридичною особою публічного права, має рахунки в органах Державної казначейської служби України в частині міжбюджетних трансфертів та рахунків по балансових рахунках групи 3241 коштів місцевого бюджету. Має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

                            2. Основними завданнями Відділу є:

2.1.  Забезпечення  реалізації державної бюджетної політики  на території Полонської міської об’єднаної територіальної громади.

2.2. Здійснення аналізу розрахунків, поданих головними розпорядниками коштів до проекту місцевого бюджету, проведення разом з іншими виконавчими органами ради, структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив подальшого її розвитку.

2.3.   Розроблення в установленому порядку проекту міського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період,  подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради.

2.4. Представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет міської ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях міської ради.

2.5. Складання та виконання в установленому порядку розпису міського бюджету.

2.6 Здійснення контролю за дотриманням установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів, забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів.

2.7. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового та бюджетного планування та фінансування витрат.

2.8. Здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація в межах  повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання  бюджету.

2.8 Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

    3. Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади.

3.2 Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.3 Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

         3.4.  Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади.

         3.5. Вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету.

         3.6. Бере участь у:

       - погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими  виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради (у межах повноважень);

    - розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розпорядниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи ради;

      -  у підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг.

        3.7. Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції з підготовки бюджетних запитів на наступний бюджетний рік.

       3.8. Визначає порядок та строки підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

      3.9. Проводить під час складання і розгляду прогнозу міського бюджету аналіз бюджетних пропозицій, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

       3.10. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до  проєкту міського бюджету перед його поданням на розгляд  сесії міської ради.

       3.11. Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  міської ради.

       3.12. Готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами  для реалізації спільних проектів та подає їх на розгляд  ради.

      3.13. Складає і затверджує  розпис міського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису міського бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;  якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про міський бюджет, складає та затверджує тимчасовий розпис міського бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

      3.14. Погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів міського бюджету.

      3.15. Здійснює розподіл  та перерахування коштів з рахунків міського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства.

      3.16. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з міського  бюджету.

      3.17. Проводить експертизи міських програм в частині забезпечення їх фінансовими ресурсами.

      3.18.  Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до міського бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до міського бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього.

   3.19. Організовує виконання міського бюджету, забезпечуючи разом з територіальними органами Державної податкової служби України, Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до міського бюджету.

    3.20. Готує і подає міській раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини  загального фонду міського бюджету; про обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету.

       3.21.  Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету.

       3.22. За рішенням міської ради розміщує тимчасово вільні кошти міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків.

       3.23.  Інформує міського голову  про стан виконання  міського бюджету за кожний звітний період та подає на розгляд міської ради  річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету.

      3.24. Розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень.

    3.25.  Готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів до міського бюджету.

   3.26. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій (в межах компетенції та повноважень).

    3.27. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад  (в межах компетенції та повноважень).

   3.28.  Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо міського бюджету   на всіх стадіях бюджетного процесу.

    3.29. Погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з міського бюджету.

   3.30. Застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо його усунення.

  3.31. Приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом  України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах установлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

         - зупинення операцій з бюджетними коштами.

         - призупинення бюджетних асигнувань.

         - зменшення бюджетних асигнувань.

         - повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету.

         - безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

  3.32. Здійснює повноваження, в межах компетенції, делеговані органам місцевого самоврядування.

     3.33. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

 3.34. Забезпечує  у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

3.35. За потреби, готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків.

         3.36 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

        3.37. Забезпечує захист персональних даних.

        3.38. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу.

        3.39. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 4. Відділ  має право:

        4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку  від  інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України,  підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та їх посадових осіб,   документи,  матеріали  та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

         4.2. За узгодженням з міським головою, залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради,  підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належить до компетенції фінансів та бюджету.

  4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції фінансів та бюджету.

    4.4.  Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

     5. Взаємодія відділу з іншими органами та структурами

 Відділ  в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень,  взаємодіє  з іншими структурними підрозділами й апаратом виконкому міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та  організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 6. Керівництво відділу

         6.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою  згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

         6.2. Начальник відділу фінансів:

   6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці.

    6.2.2. Подає на розгляд міської ради зміни до Положення про відділ фінансів.

   6.2.3. Представляє  інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

  6.2.4. Затверджує посадові Інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

   6.2.5. Планує роботу відділу .

  6.2.6.  Затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік і тимчасовий  розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

 6.2.7.  Подає пропозиції міському голові щодо преміювання та установлення надбавок працівникам відділу.

 6.2.8. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  відділу. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб  відділу.

 6.2.9. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу.

 6.2.10. Забезпечує дотримання працівниками відділу внутрішнього  службового і трудового  порядку та виконавської дисципліни.

6.2.11. Надає пропозиції міському голові щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу .

 6.2.12.  Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

  6.2.13. Здійснює в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету. Підписує фінансові (платіжні) документи щодо руху коштів по балансових рахунках групи 3241 коштів місцевого бюджету. (коу му, які.

   6.2.14.  Здійснює інші повноваження визначені законодавством.

 7. Заключні положення

   7.1.  Відділ фінансів утримується за рахунок коштів міського бюджету.

   7.2. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

 7.3. Штатний розпис та кошторис відділу  затверджуються в установленому законодавством порядку.

   7.4.  Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії міської ради у встановленому законодавством порядку.

   7.5. Зміни та доповнення до цього положення вносяться сесією міської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь