Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

Юридичний відділ

Прийомні дні: 

 

вівторок, четвер

 п’ятниця

з 8 до 17.15 год.

з 8 до 16 год.

Обідня перерва

з 12:00 до 13:00

 

Начальник відділу - Герасимчук Олена Олександрівна

Головний спеціаліст - Продажець Інна Олександрівна

Спеціаліст І категорії - Маслов Руслан Андрійович

Електронна пошта:  yur-vid-polonne@ukr.net

 

Завдання та функції юридичної служби

1. Функції юридичної служби виконкому  виконує головний спеціаліст з питань юридичної роботи.

2. Повноваження для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Полонська міська рада, виконавчий комітет Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади  надаються окремій посадовій особі виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади.

3. Головний спеціаліст з питань юридичної роботи виконкому у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової роботи - актами Мін'юсту.

4. Основним завданням головного спеціаліста з питань юридичної роботи є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів виконкому в судах.

5. Юридична служба підпорядковується безпосередньо голові міської ради.

6. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта органу місцевого самоврядування для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичною службою не допускається.

7. Пропозиції юридичної служби щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівництвом виконкому. У разі неврахування пропозицій юридичної служби або часткового їх врахування служба подає керівникові письмовий висновок до проекту акта.

8. Юридична служба органу відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства у виконкомі ,  представленні інтересів органу місцевого самоврядування в судах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу місцевого самоврядування, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу місцевого самоврядування, за результатами якої готує висновки, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) переглядає разом із структурними підрозділами виконкому нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

6) інформує керівника органу місцевого самоврядування про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

7) вносить керівникові органу місцевого самоврядування пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами виконкому узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, та готує пропозиції до них;

10)  організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу місцевого самоврядування, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

11) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

12) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органом місцевого самоврядування, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

13) подає пропозиції керівництву  про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

14) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

15) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

16) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

17) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємства, що належить до сфери управління органу місцевого самоврядування;

19) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників органу місцевого самоврядування;

20) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів органу виконавчої влади в судах та інших органах.

21) сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення виробничих та соціальних питань;

22) разом із заінтересованими структурними підрозділами виконкому бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни;

9. Покладення на юридичну службу обов'язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

10. Юридична служба має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами виконкому;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на неї завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів і підприємств, що належать до сфери управління органу місцевого самоврядування.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичної служби;

3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів виконкому спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань;

4) інформувати керівника органу місцевого самоврядування про покладення на юридичну службу обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичної служби необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів і підприємства, що належить до сфери управління органу місцевого самоврядування.

11. Орган місцевого самоврядування зобов'язаний створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

12. Підвищення кваліфікації працівників юридичних служб органів виконавчої влади, підприємств організовує Мін'юст та його територіальні органи.

13. На посаду головного спеціаліста юридичної служби  призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче провідного спеціаліста не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.

РЕЄСТР
галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них

п/п

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чинності, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

1

колективний договір між дирекцією Комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр Полонської міської ОТГ" і первинною профспілковою організацією працівників ІРЦ Полонської ОТГ

2018-2021

директор ІРЦ Полонської ОТГ, вих. №72 від 12.12.2019; вх. №4403 від 12.12.2019.

№189 від 27.12.2019

№3968 від 27.12.2019

2

Зміни до колективного договору, укладеного між адміністрацією і трудовим колективом виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

2016-2020

представник трудового колективу

№190 від 27.12.2019

№506 від 27.12.2019

3

Зміни до колективного договору Полонського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 - ДНЗ»

2017-2020

директор НВК №2

№191 від 27.01.2020

№240 від 28.01.2020

4

Колективний договір, укладений між дирекцією і профспілковим комітетом Кустовецького ліцеюПолонської міської ради Полонської міської ОТГ

2020-2024

директор ліцею

№192 від 27.01.2020

№241 від 28.01.2020

5

Зміни до колективного договору між керівництвом Полонської районної державної адміністрації і первинною профспілковою організацією Полонської районної державної адміністрації

2019-2021

перший заступник голови Полонської районної державної адміністрації

№193 від 28.02.2020

№565 від 28.02.2020

6

Колективний договір між правлінням та профспілковим комітетом сільськогосподарського виробничого кооперативу «Лабунський»

2020-2023

голова СВК «Лабунський»

№194 від 31.03.2020 р.

№854 від 31.03.2020 р.

7

Зміни до колективного договору Державного навчального закладу «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»

2018-2020

директор

№195 від 24.04.2020 р.

№1063 від 24.04.2020 р.

8

Колективний договір між керівництвом Полонської районної державної адміністрації і первинною профспілковою організацією Полонської районної державної адміністрації

2020-2023

голова Полонської РДА

№196 від 24.04.2020 р.

№1064 від 24.04.2020 р.

9

Колективний договір між дирекцією і профспілковою організацією Полонської дитячо-юнацької спортивної школи

2022-2024

директор Полонської ДЮСШ

№197 від 29.05.2020 р.

№1435 від 29.05.2020

10

Зміни до колективного договору між адміністрацією центральної бібліотеки Полонської міської ради ОТГ і профспілковим комітетом працівників бібліотечних закладів

2018-2019

директор центральної бібліотеки Полонської міської ради ОТГ

№198 від 29.05.2020 р.

№1436 від 29.05.2020

11

Зміни до колективного договору між відділом культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ та профорганізацією працівників клубних закладів

2020-2022

начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

№199 від 29.05.2020 р.

№1437 від 29.05.2020

12

Зміни до колективного договору між адміністрацією Полонської ЦРЛ та профспілковою організацією медпрацівників Полонського району

2016-2020

генеральний директор Полонської ЦРЛ ім. Н.С.Говорун

№200 від 29.05.2020 р.

№1438 від 29.05.2020

13

Зміни до колективного договору між адміністрацією Полонської ЦРЛ та профспілковою організацією медпрацівників Полонського району

2016-2020

генеральний директор Полонської ЦРЛ ім. Н.С.Говорун

№201 від 30.06.2020 р.

№2065 від 30.06.2020

14.

Колективний договір між дирекцією і комітетом профспілки працівників Новолабунської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полонської міської ради ОТГ

2020-2023

директор Новолабунської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полонської міської ради ОТГ

№202 від 30.07.2020 р.

№№2184 від 03.08.2020

15

Колективний договір між адміністрацією КНП Полонської районної ради «Полонська ЦРЛ ім.Н.С.Говорун» та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП «Полонська ЦРЛ ім.Н.С.Говорун»

2020-2025

Генеральний директор, голова профспілки

№203 від 26.08.2020 р.

№2350 від 26.08.2020 р.

16

Колективний договір між адміністрацією ЗОШ І-ІІІ ст.№4 та профспілковим комітетом первинної організації школи

2020-2025

Директор

№204 від 26.08.2020 р.

№2349 від 26.08.2020 р.

17

Колективний договір між адміністрацією закладу дошкільної освіти №1 «Теремок» Полонської міської ради ОТГ та профспілковим комітетом закладу

2020-2022

директор

№205 від 30.09.2020 р.

№2645 від 30.09.2020р.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь