Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя з управління багатоквартирним будинком

Дата: 07.09.2023 09:01
Кількість переглядів: 385

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя з управління багатоквартирним будинком на території Полонської міської територіальної громади, в якому не створено співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком

На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 червня 2016 року за № 893/29023, постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком», рішення виконавчого комітету міської ради від 24 липня 2023 № 137 «Про організацію та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Полонської міської територіальної громади»:

Оголошується конкурс щодо призначення управителя багатоквартирним будинком на території Полонської міської територіальної громади, в якому не створено співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади: Хмельницька область, Шепетівський район, місто Полонне, вулиця Лесі Українки, 114, поштовий індекс – 30501.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу

ЯНЧУК Олег Миколайович – спеціаліст І категорії виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади, секретар комісії. Телефон: 0978902525

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

– ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі багатоквартирного будинку об’єкта конкурсу – максимально 35 балів;

– рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – максимально 15 балів;

– наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – максимально 15 балів;

– фінансова спроможність учасника конкурсу – максимально 15 балів;

– наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального    господарства – максимально 20 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

4.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають:

1.1. заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця).

1.2. оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

1) Обґрунтований розрахунок ціни на послугу з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкту  конкурсу;

2) Довідка  про наявність обладнання та матеріально-технічної бази із зазначенням місцезнаходження, переліку основних засобів його рівня зносу та року випуску. У разі залучення майна на підставі будь-якого правочину (оренда, користування, тощо) учасником надаються підтверджуючі документи;

3) Довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які будуть безпосередньо залучені до надання послуги з управління багатоквартирних житлових будинків (у т.ч. слюсарі, сантехники, двірники та ін.) з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців).

4) Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

а) фінансова звітність (баланс та звіт про фінансові результати форма № 1 та № 2) учасника конкурсу за попередній календарний рік (копії фінансової звітності подаються за той звітний період, за який на момент подання пропозиції були вже подані у відповідний орган);

б) довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

5) Відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, правочинів, рішень тощо))

6) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції. Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства;

7) Лист-згода на обробку персональних даних

8) Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу

2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача (з підтверджуючими документами на право перекладу) та печаткою учасника.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника (за наявності).

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути прошиті та пронумеровані.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкту (лоту).

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено: – позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо; – особистий підпис особи, яка засвідчує копію; – відбиток печатки у разі наявності.

3. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5. Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитися з 10 жовтня 2023 року по 19 жовтня 2023 року з 10:00 до 16:00 годин.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це організатора конкурсу не пізніше ніж за три дні до огляду.

  1. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій об’єктів конкурсу.

Станом на 01.07.2023 року наявний та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій становить: 363 602 (триста шістдесят три тисячі шістсот дві) гривні 78 копійок.

7. Інформація про невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі об’єктів конкурсу.

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі об’єктів конкурсу відсутні.

8. Способи і місце отримання конкурсної документації

Спосіб: Конкурсну документацію надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсів, у якій зазначається спосіб отримання конкурсної документації.

Місце: Хмельницька область,  Шепетівський район, місто Полонне,  вулиця Лесі Українки, будинок № 114.

Контактна особа:  ЯНЧУК Олег Миколайович – спеціаліст І категорії юридичного відділу виконавчого комітету Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади, секретар комісії

9Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, місто Полонне, вулиця Лесі Українки, 114.

Дата: 20.10.2023 року. Час: 10 година 00 хвилин.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь