Виконавчий комітет
Полонської міської ради територіальної громади
Хмельницька область, Шепетівський район
Офіційний сайт
40220859@mail.gov.ua
тел: 2-01-40; 0979110328

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Дата: 09.12.2021 08:26
Кількість переглядів: 356

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детальний план території земельної ділянки, розташованої поза межами населеного пункту на території Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області.

 

          Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Полонська міська рада. Юридична адреса: 30500, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Полонне, вулиця Лесі Українки, будинок 113.

Інвестор проекту Тарасова Світлана Василівна.

Виконавцем проекту є ТОВ «УкрЗемІнвест+» Юридична адреса: 61001, Україна, м. Харків, вул. Державінська, буд. 38

Вид та основні цілі документу державного планування,  його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території земельної ділянки, розташованої поза межами населеного пункту на території Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, розроблений згідно Рішення Полонської міської ради Хмельницької області "Про розроблення детального плану території земельної ділянки, розташованої поза межами населеного пункту на території Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області, орієнтованою площею 0,5 га, кадастровий номер: 6823681500:10:004:0039.

 Детальний план території розроблений з метою:  

 • розроблення детального плану території з подальшою зміною цільового призначення земельної ділянки з ведення особистого селянського господарства на землі для індивідуального садівництва для будівництва садового будинку.
 • охорони і поліпшення стану навколишнього середовища;
 • організації транспортного і пішохідного руху;
 • формування загальних принципів впорядкування та розміщення зелених насаджень;
 • узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні територій;

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

 • Рішення Полонської міської ради Хмельницької області "Про розроблення детального плану території земельної ділянки, розташованої поза межами населеного пункту на території Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області;
 • Завдання на розроблення детального плану території;
 • Топографічна основа М1:500, виконана ТОВ "УкрЗемІнвест+" у 2021 році;
 • Викопіювання зі СПТ Хмельницької області;
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності;
 • Натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».    

 

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної  документації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних  земельних ділянок; уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого  об'єкта; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території: природні умови; характеристики рельєфу ділянки, соціально-економічні і містобудівні умови; соціально-економічні і містобудівні умови; оцінка існуючої ситуації: стан навколишнього середовища, використання території та її характеристика, транспорт, планувальні обмеження; розподіл території за функціональним використанням, пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини; переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження: основні принципи планування та забудови території, формування архітектурної композиції; функціональне зонування території; архітектурно-планувальна та об'ємно-просторова композиція; житловий фонд та розселення; система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування; транспорт і вулично-дорожня мережа; транспорт, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок; інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж; інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору; система протипожежного захисту; комплексний підхід та благоустрій території; містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні техніко-економічні показники.

До графічних матеріалів входять: Схема розташування території у планувальній структурі СПТ Хмельницької області; Ситуаційна схема М1:10000; План існуючого використання території поєднаний з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М1:500; Проектний план поєднаний з схемою проектних планувальних обмежень, схемою організації руху транспорту та пішоходів М1:500. Креслення поперечного профілю вулиці М1:200; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1:500; Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1:500.

Площа ділянки – 0,5 га. На даний час ділянка не забудована, кадастровий номер 6823681500:10:004:0039.

  Головні принципи детального плану території полягають в наступному:

-   створення чіткого функціонального зонування території;

-   розміщення садового будиночку на проектованій ділянці.

Водопостачання

Водопостачання передбачено від проектного колодязю.

Каналізація

На території ділянки буде розміщуватись локальна очисна споруда (септик).

Електропостачання

На стороні 10 кВ проектом передбачається 2-х променева схема живлення зі взаєморезервуванням.

Газопостачання

Не передбачається

Легковий транспорт

Заїзд на територію ділянки передбачається з дороги з щебеневим покриттям ( дублю дороги О - 231201).

 

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. В тому числі, потрібно оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В районі розміщення відсутні території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

         Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

       Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту детального плану території; дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

В ході стратегічної екологічної оцінки необхідно провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

 

       Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

 • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
 • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
 • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
 • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту Детальний план території  здійснювати  проектні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
 • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

- зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Полонська міська рада. Юридична адреса: 30500, Хмельницька обл., Шепетівський  р-н, місто Полонне, вулиця Лесі Українки, будинок 113.

Сайт: https://pol-otg.gov.ua/

 

Строки подання

Відповідно до ч. 5-6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк складає 15 діб:

- для громадського обговорення з дня її оприлюднення;

- для консультацій щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з дня отримання органами виконавчої влади.

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь